Zatrudnienie, wydajność i dochód narodowy

Dobrze opracowane oceny zatrudnienia, wydajności i dochodu narodowego mogą stanowić podstawę wiarogodnyeh przesłanek na przyszłość. Biorąc ipod uwagę pewien wzrost zaludnienia oraz informacje dotyczące struktury ludności pod względem wieku i płci oraz zakładając, że polityka państwa nie pozwoli na przekroczenie pewnego procentu bezrobocia, nie jest trudno przewidzieć całkowitą liczbę zatrudnionych we wszystkich przedsięwzięciach i przedsiębiorstwach zarówno państwowych, jak i prywatnych. Na podstawie danych dotyczących zatrudnienia i ocen rocznego przyrostu produkcji na roboczogodzinę oraz zmian w tygodniowym czasie pracy można obliczyć globalną produkcję 'kraju 8 na przyszłość na podstawie bieżącego poziomu cen. Opracowanie takiej prognozy jest tylko sprawą obliczeń matematycznych, jeśli ma się dostęp do informacji o zatrudnieniu i wydajności.

Prognozy takie opracowywały na różne okresy czasu w przyszłości instytucje państwowe, a także poszczególni ekonomiści i różne prywatne instytucje. Dla zilustrowania tego rodzaju podejścia można przytoczyć przykład analizy dokonanej przez National Planning Association w roku 1952. Mimo że tego interesującego opracowania nie nazywano przewidywaniem l0, lecz modelem pełnego zatrudnienia, pokazywało ono podstawowe cechy charakterystyczne gospodarki Stanów Zjednoczonych na rok 1960. Oparto je na następujących przypuszczeniach: 1).zaludnienie osiągnie 175 milionów w roku I960, a gólna liczba zatrudnionych (z wyłączeniem sił zbrojnych) wynosić będzie 69 milionów 2) rząd Stanów Zjednoczonych prowadzi politykę „pełnego” zatrudnienia, w myśl której zakłada się, że liczba bezrobotnych nie przekroczy 4% 3) przeciętny tydzień pracy skrócony zostanie z 40,3 godzin w roku 1951 do 39,0 w roku 1960 4) wydajność na roboczogodzinę wzrastać będzie o 2,5% rocznie. W oparciu o dane z roku 1951 przypuszczenia te umożliwiły obliczenie globalnej produkcji w roku 1960, która — jak oceniono — miała wynieść 425 miliardów dolarów przy stanie 329,2 miliardów dolarów w roku 1951. W podobny sposób National Planning Association obliczyło globalny dochód narodowy dla poszczególnych lat okresu 1951-60.'

Leave a Reply