Zdarzenia ekonomiczne

Nieprzewidziane zdarzenia. Jedną z trudności w doborze i określeniu przesłanek planistycznych jest występowanie zdarzeń, które nie dadzą się przewidzieć mimo największej dokładności i umiejętności dokonywania przewidywań. Strajk w fabryce dostawcy lub nawet we własnej fabryce może wybuchnąć bez żadnego ostrzeżenia i spowodować załamanie się najlepiej nawet opracowanego programu. Nieoczekiwana zmiana w ustawach, wojna lub inne wydarzenia -polityczne mogą obalić skądinąd doskonale opracowane przewidywania. Podobnie nowe odkrycia, raptowne zmiany mody, jak również zmiany rynkowe i technologiczne mogą pojawić się nieoczekiwanie. Bez uprzedniego ostrzeżenia zdarzają się powodzie, posuchy, trzęsienia ziemi i inne kataklizmy.

Te wydarzenia, nazywane czasami „zdarzeniami ekonomicznymi”3, mają oczywiście poważny wpływ na aktualną realizację planów. Kierownictwo jest w stanie przewidzieć niektóre zdarzenia w okresach krótkich, w dłuższych jednak okresach czasu przewidywanie z jakimkolwiek stopniem dokładności jest niemożliwe. Z tego właśnie powodu, jak również na skutek marginesu błędu właściwego wszystkim przewidywaniom, kierownictwo musi planować w sposób elastyczny, mieć plany alternatywne, oparte na różnych możliwych zestawach przesłanek tak, aby można było w ocenach uwzględniać element przypadkowości. W niektórych przypadkach w realizacji planów dużą rolę odgrywa element szczęścia. Autorzy spotkali się z wypowiedziami cyników, że zyski w przedsiębiorstwie to w 80°/o — szczęście, a w 20% — umiejętności. Jeśli jednak szczęście czy pech odgrywają tak wielką rolę w efektywności działania przedsiębiorstwa — a doświadczenie wskazuje, że rola ich nie jest aż tak wielka — procent przypisywany umiejętnościom jest nadal znaczny we współczesnych dynamicznych i konkurencyjnych warunkach, w jakich działa przedsiębiorstwo.

Leave a Reply