Zewnętrzne przesłanki planistyczne związane z konkurencją

Zewnętrzne przesłanki planistyczne związane z konkurencją dotyczą również takich czynników jak: metody produkcji, koszty, zyski i pozycja konkurentów na rynku oraz ich stosunek do nowo powstających lub rozbudowujących się przedsiębiorstw16. Niewątpliwie dane takie trudno jest uzyskać, chociaż informacje uzyskiwane na różnych obiadach, koktejlach, nieoficjalnych konferencjach i przy podobnych okazjach mogą bystrego obserwatora dość dokładnie zorientować w planach konkurencji. Ponadto wiele potrzebnych informacji można uzyskać obserwując działalność konkurentów na rynku, studiując dane zawarte w publikowanych bilansach oraz badając udział poszczególnych przedsiębiorstw w zaspokajaniu ogólnego popytu. Pewne przemysły publikują tego rodzaju dane w oficjalnych biuletynach. Tak zwane przemysły kontrolowane, jak na przykład: koleje, linie lotnicze i przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, dostarczają urzędom stanowym i federalnym sprawozdań ze swej działalności. Materiały te są dostępne dla każdego konkurenta, który je chce przeczytać. Również w niektórych nie kontrolowanych gałęziach przemysłu istnieje między przedsiębiorstwami wymiana informacji na temat polityki płac, bądź bezpośrednio, bądź przez poszczególne stowarzyszenia przemysłowe. lu Na temat tego problemu zob. szczególnie artykuły N. Kaldora Market Imperfection and Excess Capacity, „Económica”, New Series t. 2 (luty 1935) i The Equilibrium of the Firm, „Economic Journal”, t. 44 (marzec 1934), s. 60 – 76.

Leave a Reply