Zrozumienie warunków, w jakich podejmuje się decyzje

Celem przekazywania informacji nie jest jednak zaspokojenie ciekawości ludzkiej. Celem musi być informowanie personelu o motywach działania po to, aby w sposób bardziej wydajny dążył do osiągnięcia wytyczonych wydziałowi czy oddziałowi celów. Konieczność tego rodzaju postępowania została już obszernie omówiona. Nawet w amerykańskich siłach zbrojnych, które są tradycyjnie konserwatywne, wyjaśniano żołnierzom przyczyny podejmowanych akcji w czasie II wojny światowej.

Zrozumienie warunków, w jakich podejmuje się decyzje, daje dużo praktycznych korzyści bez względu na poziom wykształcenia personelu, czy opinie o godności jednostki. Jeśli nie rozumie się przyczyn podejmowanego działania, trudno również zrozumieć, dlaczego musi ono być wykonywane takim a nie innym sposobem, co prowadzi do zniechęć e- nia. Trudno jest opracować plany czy instrukcje tak szczegółowo, aby nie pozostawić pewnego marginesu swobody działania pracownikom z inicjatywą. Tylko dzięki zrozumieniu warunków, w jakich ustala się kierunki działania oraz dzięki zrozumieniu przyczyn podejmowania decyzji, kierownik średniego lub niższego szczebla może zaplanować swoje działanie w sposób najbardziej efektywny.

Znaczenia zrozumienia tych spraw przez podwładnych często nie doceniają kierownicy wyższego szczebla. Zajmując się głównie posunięciami strategicznymi przeciwko swoim konkurentom, jak np. podpisanie najkorzystniejszej umowy z dostawcą lub eliminowanie zakłóceń zarówno wewnątrz i na zewnątrz, kierownicy ci określają kierunki polityki i często uważają, że pewne posunięcia strategiczne muszą być utrzymane w tajemnicy. Rzadko porównują korzyści wynikające z utrzymania tajemnicy ze stratami spowodowanymi zmniejszeniem wydajności pracy i obniżeniem morale nie poinformowanych podwładnych. Gdyby sprawy te były rozważane, nie ulega kwestii, że wiele spraw poufnych i tajnych przestałoby nimi być zarówno w przedsiębiorstwach, jak też i organizacjach wojskowych.

Leave a Reply