Zrozumienie znaczenia klimatu dla podejmowania decyzji

Dobieranie sposobów kierowania podwładnymi musi wynikać z istniejących warunków. Upewnienie się, że zostały stworzone odpowiednie warunki, jest wstępnym krokiem do dalszego kierowania podwładnymi. Jeśli dotychczasowe pomyślne okoliczności czy warunki zawiodą w trakcie realizacji, wyniknie konieczność dodatkowego przeszkolenia kierowników przed przystąpieniem do praktycznego rozwiązywania problemów. Ponadto nie należy przypuszczać, że jeśli odpowiednie warunki zostały przygotowane, to można im już nie poświęcać uwagi.

Przygotowanie warunków wstępnych polega na zebraniu informacji, które z kolei muszą być przekazane podległemu personelowi, lub na stworzeniu takiej atmosfery, która umożliwiłaby jak najlepszą koordynację. Pierwszy punkt ważny jest ze względu na to, że odpowiednio informowani pracownicy pracują lepiej niż pracownicy, których się nie informuje. Drugi punkt odnosi się do pracy w grupie i ułatwia jej koordynację.

Zrozumienie znaczenia klimatu dla podejmowania decyzji. Jedna z najczęstszych pretensji personelu do kierownictwa, to uskarżanie się na brak informacji o przyczynach zmian polityki przedsiębiorstwa, jego organizacji, planów oraz wszelkich innych spraw dotyczących nowych decyzji podejmowanych na wyższym szczeblu. To niezrozumienie przyczyn nie oznacza wcale, że pewne informacje nie mogą być rozprzestrzenione, Personel potrafi zrozumieć konieczność zachowania w tajemnicy pewnych spraw dotyczących polityki przedsiębiorstwa. Ma jednak słuszny powód do pretensji wówczas, gdy kierownik obawiając się tego lub po prostu zaniedbując, pozbawia ich informacji o charakterze nietajnym, a których ujawnienie pomogłoby im zrozumieć nowe decyzje.

Leave a Reply