Związek między procedurami a kierunkami polityki

Polityka stawia zawsze cel lub nakreśla granice działania, podczas gdy procedury określają drogę do celu lub przez pole działania. Następstwo zdarzeń w czasie jest warunkiem sine qua non procedur”.

Związek między procedurami a kierunkami polityki można najlepiej wykazać na kilku przykładach. Przedsiębiorstwo może stosować politykę polegającą na udzielaniu każdemu pracownikowi dwutygodniowego urlopu w mku. Należy wtedy ustalić procedury zapewniające właściwą realizację tej polityki rozmieszczając urlopy w czasie tak, aby uniknąć zakłóceń w produkcji, ustalając sposoby i stawki wynagrodzenia, prowadząc kartotekę urlopową oraz ustalając, w jaki sposób pracownik ma występować o urlop. Innym przykładem może być przedsiębiorstwo stosujące politykę wysyłania towarów do klientów w dniu napłynięcia zamówienia taka polityka, szczególnie w dużym przedsiębiorstwie, wymagać będzie oczywiście dokładnego opracowania procedury po to, aby zamówienia były natychmiast realizowane. Inne przedsiębiorstwo może na przykład stosować zasadę cenzurowania przez dział obsługi klientów wszystkich wystąpień publicznych pracowników. W celu zabezpieczenia tej polityki konieczne jest stworzenie procedur zabezpieczających szybkie uzgodnienie proponowanego wystąpienia tak, aby zapobiec zbędnym, niezręcznym wystąpieniom i opóźnieniom.

Reguły, Reguły myli się często z procedurami, mimo że te dwa pojęcia są zupełnie odrębne. Reguły wymagają, aby określone i konkretne działanie nastąpiło w odniesieniu do określonej sytuacji. Związek reguły z procedurą polega więc na tym, że reguła nadaje kierunek działaniu, różni się jednak od procedury tym, że nie określa czasu i kolejności pewnych określonych czynności. Reguła jednak może wchodzić w skład procedury, chociaż na ogół odnosi się ona do określonej akcji wyodrębnionej z procedury. Na przykład zalecenie ,prosimy nie palić” jest regułą nie związaną z żadną procedurą. Procedura określająca, co należy zrobić po wpłynięciu zamówienia klienta może zawierać regułę mówiącą, że wszystkie zamówienia należy potwierdzać w dniu ich nadejścia. Taka reguła nie pozostawia możliwości różnorodnego działania, a z drugiej strony zupełnie nie przeszkadza w działaniu wynikającym z procedur związanych z załatwianiem zleceń odbiorców. Tak więc zasadniczą cechą reguły jest to, że odzwierciedla ona poprzednio podjętą przez kierownika decyzję określającą działania jakie należy podjąć w określonych przypadkach lub szczególnych sytuacjach.

Leave a Reply